Závěrečná práce

Pro získání MBA titulu je podmínkou vypracování závěrečné práce. Tato musí být vypracována v angličtině a splňovat akademické požadavky. Práce by neměla být vypracována před započetím třetího semestru. Projekt závěrečné práce musí být přímo zaměřen na praxi a být řešením vybraného manažerského problému z profesionálního prostředí studenta. Závěrečná zkouška se zkládá z ústní zkoušky před interdisciplinární zkušební komisí a zahrnuje taktéž obhajobu závěrečné práce. Student je k záverečné zkoušce připuštěn pouze po úspěšném splnění všech studijních modulů a předložení závěrečné práce.

Závěrečná zkouška se koná na VŠE v Praze, před komisí složenou ze zástupců MCI Innsbruck a VŠE Praha.